Dafina O. Olluri në LEAP-In Prishtinë

Njihuni me Dafina O. Olluri, njëra nga gjashtë folëset tona, në Konferencën LEAPin Prishtina.

Dafina është e pasionuar në zgjidhjen e sfidave që lidhen me aftësitë transformuese dhe gëzon prezantimin e vlerave dhe parimeve të metodologjisë së shkathët brenda ekipit. Metodologjia e shkathët e të mësuarit ka qenë veçanërisht e pasuruar për Dafina, pasi e ka përmbledhur atë për të mësuar dhe përdorur disa nga praktikat më të mira në planifikimin adaptiv, zhvillimin evolucionar dhe përmirësimin e vazhdueshëm. Përveç punës së saj të përditshme si Menaxhere e Zhvillimit të Produktit, ajo gjithashtu koordinon projektin e Aftësive Dixhitale për Punësimin e të Rinjve të mbështetur nga GIZ. Qëllimi i projektit është të nxisë punësueshmërinë e të rinjve të Kosovës nëpërmjet shfrytëzimit të potencialit të teknologjive moderne dhe zhvillimit intensiv të aftësive. Ajo kombinon punën e saj në teknologji me ndjekjen e një Masteri në Informatikë Biznesi. Për të, Teknologjia e Informacionit dhe Agility Biznesi janë shtylla kryesore mbi të cilat organizata ndërton strategjitë e saj dhe menaxhon operacionet e saj. Në vitin 2016, Dafina u nderua me një bursë në kuadër të Programit të Zhvillimit Profesional për Ballkanin Perëndimor – Liderët për të Ardhmen. Dafina ka punuar më parë në Ministrinë e Punëve të Jashtme si një konsulent i kontraktuar nga Këshilli Britanik, në kuadër të projektit “Bisedimet e Kosovës me BE-në” ku u përqendrua në promovimin e imazhit të Kosovës jashtë vendit nëpërmjet diplomacisë digjitale.
____________________________________________
Meet Dafina O. Olluri, one of our six speakers at the LEAPin Prishtina Conference.

Dafina Olluri is passionate about solving challenges associated with transformation skills, and enjoys introducing values and principles of Agile Methodology within the team. Learning agile methodology has been particularly enriching for Dafina, as it enbaled her to learn and use some of the best practices in adaptive planning, evolutionary development, and continuous improvement. Besides her daily operations as Product Development Manager, she also coordinates the Digital Skills for Youth Employability project supported by GIZ. The project’s objective is to foster employability of Kosovo’s youth through leveraging the potential of modern technologies and intensive skill development. She combines her work in technology with pursuing a Masters’ degree in Business Informatics. For her, Information Technology and Business Agility are key pillars upon which the organization builds its strategies and manages its operations. In 2016, Dafina was awarded with a scholarship within the Programme of Professional Development for the Western Balkans – Leaders for the Future. Dafina previously worked at the Ministry of Foreign Affairs as a consultant contracted by the British Council, within the project “Kosovo talks EU” where she focused on promoting the image of Kosovo abroad through digital diplomacy.28176459_10213839362970332_861241882_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s