Trajnimi “ARGËTIM/ZBAVITJE Vendosja e të Drejtave Sociale, Gjeorgji

Trajnimi “ARGËTIM/ZBAVITJE Vendosja e të Drejtave Sociale, Gjeorgji

Shpenzimet e Mbuluara!

“Vendosja e të Drejtave Sociale në Axhendat e vendit tonë”

Datat e aktivitetit: 27 Prill – 1 Maj 2017

Vendi: Surami, Gjeorgji

Mund të aplikojnë vetëm 20 pjesëmarrës nga: Shqipëria, Armenia, Bullgaria, Kroacia, Danimarka, Estonia, Gjeorgija, Greqia, Maqedonia, Hollanda, Portugalia, Rumania, Rusia, Serbia, Spanja, Turqia, Anglia.

Afati i fundit për aplikim: 24 Mars 2017

Ky është një trajnim ndërkombëtar për përmirësimin e kompetencave të liderave të rinj, për të avokuar për akses në të drejtat sociale për të rinjtë.

Përshkrim i përgjithshëm

Rrjeti Rinor i të Drejtave Sociale, (Y-SRN’s) mbështetur nga European Youth Foundation i Këshillit të Europës në periudhën e vitit 2017, do të zbatojë një sërë aktivitetesh, të njohura edhe si “Kinemaja për të Drejtat Sociale, duke mbështetur proçesin e përmirësimit të të drejtave sociale për të rinjtë në Evropë”,në mënyrë që të përmirësojë qasjen në të drejtat sociale të të rinjve duke avokuar për vendosjen e zbatimit i Rekomandimit CM / Rec (2015) 3 në axhendën e aktorëve të ndryshëm në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, dhe duke përmirësuar dialogun e strukturuar për përmirësimin e qasjes në të drejtat sociale për të rinjtë dhe implementimin e Rekomandimit CM / Rec (2015) & ( referuar edhe si “Hyrje Rekomandim”).

“Kinemaja e të Drejtave Sociale” është një nga programet e gjata e Y-SRN’s fokusuar në një nga prioritetet tona kryesore: mbështetjen e zbatimit të Rekomandimit CM / Rec (2015) 3 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi aksesin për të rinjtë nga lagjet jo të favorizuara për të drejtat sociale.

Kinemaja për të Drejtat Sociale ka disa elemente. Ajo fillon me “ENTERtainment” “Argëtimin”, një trajnim ndërkombëtar për përmirësimin e kompetencave të punëtorëve të rinj për të avokuar për zbatimin e Rekomandimit CM / Rec (2015) 3.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të trajnohen për të zhvilluar një strategji advokuese dhe plane veprimi (me internet, offline ose karakter të kombinuar) për implementimin e Rekomandimit ENTER.

Koha pas trajnimit, është e përqendruar në avokimin për zbatimin e Enter Rekomandimit, duke zbatuar strategjitë e planifikuara. Do jetë një kohë e përqendruar në lëvizjen e ngadaltë drejt “bazës së dytë”, ku njerëzit të cilët janë të përfshirë në mënyrë aktive në avokimin për zbatimin e Enter Rekomandimit, do të takohen në Greqi në mënyrë që të mbështesin njëri-tjetrin, të vlerësojë se çfarë është bërë deri më tani, rishikim e strategji apo plane lokale të veprimit nëse është e nevojshme.

Qëllimi dhe objektivat:

Qëllimi i këtij trajnimi është të zhvillojë kompetencat e liderave të rinj në:
– avokim për qasje në të drejtat sociale për të rinjtë dhe përdorimi i Rekomandimit CM / Rec (2015) 3
–zhvillimin e një strategjie të avokimit që do të zbatohet më tej nga organizatat e pjesëmarrësve në bashkëpunim me Y-SRN

Kostot:

Ky projekt mbështetet nga Fondacioni Rinor Evropian i Këshillit të Evropës.

Akomodimi dhe ushqimi është i mbuluar 100 % për të gjithë periudhën e projektit.

Kostot e udhëtimit do të rimbursohen deri në masën 70 % të shumës totale të biletës.

Tarifa e pjesëmarrjes dhe viza

Të gjithë pjesëmarrësit do të paguajnë një tarifë pjesëmarrje prej 30 Euro. Tarifa do të mbahet nga rimbursimi i kostos tuaj të udhëtimit.

Kostot e vizës do të mbulohen deri në 100 % për pjesëmarrësit që e aplikojnë.

Aplikimi

Organizuesit:

Youth Social Rights Network – NGO

Kontakt +995591413151

Shkarkoni formularin e aplikimit: Këtu

Kontakti për pyetje:

Sulkhan Chargeishvili

E-Mail: ysrnetwork@gmail.com

Capture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s