LDA ALBANIA REPRESENTS TO YOU THE VICE PRESIDENT OF HUMAN RESOURCES, MS. PAULA ÇIRAKOLLI

Po ju prezantojmë më Zv. Presidenten e Burimeve Njerëzore, Znj. Paula Ҫirakolli. Paulës tonë i pëlqen historia, dhe deri tashmë ka lexuar e ka përfunduar historinë e vendit tonë si dhe historinë e të gjithë vendeve botërore (përjashton vendet skandinave, është aq ftohtë atje, sa ende nuk i’a kanë ndezur pasionin për historinë e tyre:P). Kur e pyetëm pse e studion drejtësinë na u përgjigj: E studjoj drejtësinë pasi e shoh si filantropinë më të madhe kundrejt njerëzimit dhe mendon se kjo lloj filantropie është nëpërmjet krijimit të një rendi midis të mirës dhe të se drejtes .Një rend që shkon përtej ligjeve që në fund të fundit nuk janë gjë tjetër vec kufizime për të vendosur sjelljen e njerëzve nën një qeverisje të arsyeshme . Për këtë arsye, i kundërvihet klisheve standarte që lobojnë realitetin ku mendimet dhe sjelljet e njerëzve ndikohen nga rrethanat materiale të kohës dhe përpiqet të mbajë një qëndrim dinamik nëpërmjet personalitetit të saj. Është një person shumë i ndikuar nga filozofia dhe është një idealiste e mbështetëse e analizave të thella të Kantit, Hegelit, Lokut e Rusoit të cilët i ka udhërrefyes. ( Nëse nuk e kuptoni mënyrën e të menduarit të saj, mund të përdorni Google, keni provime historie dhe filozofie?Feel free ta kontaktoni .Është e motivuar, e përkushtuar, spontane dhe mbi të gjitha pasionante për idealet e saj. Themeli i vetë-motivimit të saj përbëhet nga 70 % vullnet, 20 % mirënjohje dhe 10 % fat. Beson se kur parimet i mban si gur peshimi gjatë rrugëtimit të jetës të balancojnë shpirtin. Sa më shumë të japësh nga vetja, aq më shumë do ta kesh shpirtin plot!

Today we will introduce you with the VP of Human Resources, Ms. Paula Çirakolli, LDA Albania. Our Paula, likes history and until now she finished reading the history of our country and world history (except of Scandinavian countries, it’s so cold there and therefore they didn’t light the passion in her soul )When we asked her, why she studies law, she replied: I study law because I see it as the greatest philanthropy against humanity and she thinks that this philanthropy is a sequence of good and justice.An order that goes among the laws, and at the and there are only restrictions to put the people under a reasonable governance. For that reason, she opposes the standard cliches that lobby the reality where the thoughts and the behaviours of people are affected from material circumstances of the term, and is always trying to maintain a dynamic posture of her personality. She is a person influenced from the philosophy and it’s an idealist supporter of Kanti, Heggel, Locke and Russo. (If you don’t understand her way of thinking, you can use Google, do you have history and philosophy exams? Feel free to contact her. Paula is motivated, committed, spontaneous and passionate for her ideals. The foundation of her self-motivation is based on 70 % willpower, 20 % gratefulness and 10 % luck. She believes that when the principles are handed as a guide, they balance your soul. And if you give more from your self, you will have your soul, full !

15219613_171973909937515_2432040512580161011_n
#LeadershipDevelopmentAssociationAlbania
#Team
#BeAGlobalCitizen

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s