LDA Albania represents to you the Vice President of Finance Department, Ms. Adelajda Matuka

Na duhet t’ju prezantojmë me Zëvendës Presidenten e Departamentit të Financës, Znj. Adelajda Matuka, se nëse do t’ja vonojmë prezantimin do të fillojë të llogarisë interes Zonjusha e financës ka lindur në Vlorë dhe po përfundon studimet ‘Master i Shkencave në Financë’ në Universitetin e Vlorës ‘Ismail Qemali’. Ka përfunduar studimet Bachelor në Kontabilitet dhe kur ishte duke kompletuar vitin e parë të masterit, fitoi një një të drejtë studimi në Universitetin e Varshavës në Poloni. Pasi kthimit nga Varshava, fitoi një të drejtë exchange-i nga një nga shkollat më prestigjoze në Indi, Ryan International School, nga të cilët u zgjodh ndërmjet 800 studentëve si moderatore dhe bashkëbiseduese për Konferencën e Modelit tëKombeve të Bashkuara në New Delhi, me Ambassadorin e Afhganistanit në lidhje me marëdhëniet Afhganistan -Indi. Edhe pse profesioni i saj nuk lidhet me politikën, është një ndjekëse e rregullt e Konferencave ‘Model United Nations’ ku ka marrë pjesë në Hagë dhe e zgjedhur si drejtuese për Kosovën , Shqipërinë dhe Kenya-n. Nëse keni probleme me financën , feel free ta kontaktoni. Nëse do keni mundësinë ta takoni, me siguri do t’ju thotë:
1. Mos humbisni para
2. Mos e harroni rregullin e parë

We urge to represent you, with the Vice President of Finance Department, Ms. Adelajda Matuka because if we are going to post her presentation late, she is going to calculate interest  She was born in Vlore and is completing her master studies at University of Vlora ‘Ismai Qemaili’ in ‘Master of Science in Finance’. She finished Bachelor in Accounting and when she was finishing the first year of master studies, she was awarded a scholarship to pursue her studies at University of Warsaw, in Poland. When she came back from Poland, she won another stipend from the most prestigious school in India, Ryan International School for an exchange and was selected among 800 students as moderator for the interview and discussion with the Ambassador of Afghanistan, regarding relations among Afghanistan-India. Despite her studies, she has a great passion in Model United Nations Conference as delegate in Hague, and as Chair for Kosovo, Albania and Kenya Model United Nations Conference. If you have problems with your financial situation, feel free to contact her. If you will be able to meet her she will tell you:
1.Do not loose money
2.Repeat and don’t forget the first rule.

14606247_1059061794213259_1231861840252312491_n
#Team
#LeadershipDevelopmentAssociationAlbania
#LeadGlobally
#BeAGlobalCitizen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s